Otto Laible
„Katalog Otto Laible“, 1970

Auflage 500

€ 15,00

(80 Exemplare)

mit Beiheft