Otto Laible
„Katalog Otto Laible“, 1970

Copies 500

€ 15,00

(80 Copies)

mit Beiheft