Karl Caspar
„Katalog Karl Caspar“, 1973

Auflage 500

€ 7,50

(80 Exemplare)